FAQ

 • Zullen mijn gegevens doorgespeeld worden aan het kadaster?

  In sommige gevallen kunnen zware renovatiewerken aan een onroerend goed tot een herziening van het kadastraal inkomen van de woning leiden.

  Alle handelingen die de huurwaarde van een goed aanzienlijk doen toenemen, zullen tot een dergelijke herziening leiden (bv. vergroting, verbouwing, samenvoeging met een ander gebouw, onderverdeling, installatie van een centrale verwarming, enz.). Een herziening van het kadastraal inkomen vindt pas plaats, als de huurwaarde van het goed met minstens 15% stijgt.

  Minder omvangrijke werken die de huurwaarde van het goed niet verhogen, leiden echter niet tot een dergelijke herziening (bv. vervanging van de ramen, opfrissing van de gevel, vervanging van het dak, renovatie van een keuken of een badkamer, enz.).

  Het is aan de eigenaar om de administratie van het kadaster (binnen 30 dagen na voltooiing van de werken) te informeren over de uitvoering van de werken die een invloed hebben op de huurwaarde van het goed, opdat de administratie in voorkomend geval het kadastraal inkomen zou kunnen aanpassen. Het Energiehuis onderneemt geen enkel initiatief in die zin.

  Meer informatie: www.cadastre.be

   

 • Ik woon niet in het Brussels Gewest, maar ik ben wel eigenaar van een woning die in het Gewest gelegen is en die ik verhuur. Kan ook ik genieten van de diensten van het Huis?

  Ja, natuurlijk. Het Energiehuis komt tussen voor elke woning die zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt.

 • Waar situeren zich de grenzen voor de tussenkomsten van het Huis?

  De door het Energiehuis geleverde diensten en bezorgde documenten kunnen in geen geval de wettelijke verplichtingen vervangen op het vlak van EPB-reglementering, stedenbouw of leningen en financieringen. Het werk van het Huis kan nooit het werk van een architect, een kredietverstrekker of een andere erkende professional vervangen.

  De acties van het Energiehuis worden ondernomen in samenwerking met een aantal Brusselse actoren (verenigingen, OCMW, gemeenten, ...) zonder in de plaats te willen treden van wat deze actoren zelf doen.

 • In welk opzicht zijn de verstrekte diensten neutraal en onafhankelijk?

  De diensten van het Energiehuis zijn van algemeen belang, volledig gratis en niet-commercieel. Voor deze diensten werd er geen enkel partnerschap met commerciële ondernemingen afgesloten.

 • Wat is het doel van het Energiehuis?

  Het doel van het Energiehuis is om gratis een doeltreffend en proactief antwoord te formuleren op de behoeften van alle particulieren, op om het even welk moment in hun leven in hun woning (aankoop, huur, gebruik, renovatie).

  Door alle Brusselse gezinnen een gratis begeleiding aan te bieden, helpt het Energiehuis hen concreet om actie in de eigen woning te ondernemen, ongeacht of dat nu door het aanpassen van bepaalde gedragingen of met betrekking tot het beheer van hun installaties, de verrichting van bepaalde investeringen of het verkrijgen van een financiering is.

  Het Energiehuis is actief over het hele grondgebied van het Gewest en biedt een niet-commerciële, geïntegreerde en complete begeleiding aan via met name de verspreiding van informatie, huisbezoeken en begeleiding bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van werken, de realisatie van kleine ingrepen en hulp bij het zoeken naar de nodige financiële middelen.

 • Waarom heeft het Gewest het Energiehuis opgericht?

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zich tot doel gesteld om zijn CO2-uitstoot tegen 2050 met 30% te verminderen in vergelijking met 1990. Gebouwen en in het bijzonder woningen zijn de grootste energieverbruiker en ook de belangrijkste uitstoters van CO2 (het gas dat verantwoordelijk is voor de klimaatverandering) van het Brussels Gewest. De sector geldt dan ook als een belangrijk doelwit van het energie- en milieubeleid van de afgelopen jaren.

  Het energierenovatiepotentieel van de woningen in Brussel blijft erg groot. Bovendien blijven de prijzen voor aardolie, gas en elektriciteit maar stijgen. Het vervoer niet meegerekend, bedraagt de energiefactuur voor een gemiddelde Brusselse woning ca. 1.500 euro per jaar, waarvan 53% voor verwarming is bestemd (Energiebalans 2011, Leefmilieu Brussel).

  Het eigen energieverbruik verminderen, betekent dus minder geld uitgeven, het eigen energiecomfort verbeteren en net als andere Brusselaars de strijd aanbinden tegen de klimaatveranderingen.

  Alle Brusselse gezinnen moeten bijgevolg een begeleiding aangeboden krijgen om hen concreet te helpen, in te grijpen op het niveau van hun woning, ongeacht of dat nu in termen van gedrag, het beheer van hun installaties of investeringen en financiering is.

 • Wie zit er achter het Energiehuis?

  Het Energiehuis is een initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het bestaat uit een coördinatiestructuur die is ondergebracht bij Leefmilieu Brussel en een lokaal kantoor die het werk op het terrein verzekert en instaat voor het rechtstreekse contact met de gezinnen over het hele Gewest.

  Leefmilieu Brussel coördineert de opdrachten van het Energiehuis en staat in voor de omkadering, de financiering (via subsidiëring) en de algemene organisatie.

  Het Energiehuis is een aparte en autonome structuur, haar actiegebied bestrijkt de 19 brusselse gemeenten.